Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| welcometo


Sidens værktøjer


Welcometo

Målgruppe

Kommuner og arbejdspladser hvor den udenlandske arbejdskraft er henholdsvis bosat og/eller beskæftiget. Slutmålgruppen er de udenlandske ansatte og eventuelle medfølgende familiemedlemmer.

Baggrund og formål

Da det ofte er svært for den udenlandske arbejdskraft at falde til i landet, ville projektet komme med konkrete bud på, hvordan det gøres attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at arbejde i Danmark i en længere periode.

Indhold og aktiviteter

Projektet bestod af indsamling, afprøvning og udbredelse af erfaringer om succesfuld modtagelse samt fastholdelse og integration af den udenlandske medarbejder, i et samarbejde mellem den enkelte udenlandske arbejdstager, dennes arbejdsplads og bopælskommunen.

En række modelkommuner blev udvalgt, og disse udarbejdede et lokalt forankret projekt med et for lokalområdet relevant fokusområde. Modelkommunerne var: Guldborgsund, Roskilde, Odense, Ringkøbing-Skjern, Vesthimmerland, Vejle og København.

Geografisk udstrækning

Welcometo var et nationalt projekt, der foregik lokalt via modelkommuner i hele landet.

Organisering

Projektet blev gennemført via et partnerskab mellem DA, KL og LO, mens Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stod for finansieringen. Hver modelkommune organiserede en lokal projektgruppe, der havde det daglige ansvar for beskrivelse og udvikling af det lokale projekt.

Alle lokale projektgrupper deltog derefter sammen med projektets overordnede partnere i en samlet koordineringsgruppe, som skulle sikre samordning af aktiviteter og deling af viden.

En følgegruppe, hvor andre interessenter og aktører på området kunne deltage, tilsigtede at sikre yderligere kvalificeret input til projektets aktiviteter og læring. Partnerskabet KL, LO og DA nedsatte et centralt sekretariat, der sikrede daglig koordinering og samlet opfyldelse af målsætninger.

Resultater og erfaringer

(Ekstern evaluering): New Insight foretog en ekstern evaluering udgivet i Maj 2011, som skulle afdække de erfaringer, som modelkommunerne i welcometo.dk har fået gennem arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Evalueringen har følgende hovedkonklusioner:

 • Det var forskelligt hvor højt prioriteret projektet var i de respektive modelkommuner. Dette afspejledes i omfanget og indholdet af aktiviteter.
 • Konjunkturændringerne har i flere kommuner påvirket prioriteringen af projektet.
 • Projektsekretariatet har faciliteret vidensdeling-møder, som i mange tilfælde har ført til, at kommunerne har overført erfaringer og viden genereret i andre kommuner til egne aktiviteter. Derudover er der oprettet flere bilaterale aftaler kommunerne imellem.
 • Der har igennem projektet været et godt samarbejde mellem praktikerne og parterne Dog har man ikke nedsat lokale følgegrupper med repræsentanter fra parterne, hvad der kunne have inddraget de lokale virksomheder i højere grad.
 • De syv modelkommuner har tilsammen været involveret i 68 aktiviteter igennem de to år, som projektet har kørt. En opgørelse viser, at mere end en tredjedel (27) af aktiviteterne har haft fokus på myndighedskontakten, mens blot ti aktiviteter har fokuseret på arbejdspladskultur. 12 aktiviteter omhandlede sprog- og kulturtilegnelse mens 19 aktiviteter drejede sig om familiens trivsel.
 • Aktiviteter indenfor myndighedskontakt har overordnet haft to hovedformål. En del af aktiviteterne har sigtet mod udviklingen af informationsredskaber, der skal forbedre kommunernes kom-munikation, mens en anden del af aktiviteterne har rettet sig mod kommunernes interne organisering af indsatsen.
 • Der blev udarbejdet tre forslag til håndteringen af myndighedskontakten: Det fysiske mødested (fx one-stop-shop som i København) Det virtuelle mødested (afprøvet i Vejle), Det fleksible mødested (bl.a. afprøvet i og Odense). Specielt Københavns Kommunes One-stop-shop viste sig særdeles brugbar. Dog fandt projektet også, at et fysisk mødested, hvor man allokerer medarbejdere fra flere forvaltninger og staten, kræver, at der er tilstrækkelig mange udenlandske arbejdstagere i området.
 • Erfaringerne fra Vejle Kommune skaber opmærksomhed om vigtigheden af samarbejde på tværs af forvaltninger. Afprøvningen af det virtuelle mødested angiver en konkret model for, hvordan indsatsen kan struktureres. Erfaringer fra Odense retter sig primært mod virksomheder, som indenfor en kort periode skal ansætte en stor mængde udenlandsk arbejdskraft.
 • Indenfor emnet arbejdspladskultur giver modelkommunerne udtryk for, at etableringen af brugbare aktiviteter har været vanskelig, da arbejdet med arbejdspladskulturen i udstrakt grad foregår på den enkelte virksomhed og derfor kræver, at kommunen indgår i samarbejde med fx arbejdsgiver og tillidsrepræsentanter.
 • Indsatsen for at forbedre den medfølgende families trivsel har fyldt en del i modelkommunernes arbejde, og alle kommuner har gennemført aktiviteter på området. Flere kommuner har haft succes med etablering af internationale klubber.
 • Modelkommunerne har fået nyttige erfaringer i relation til jobformidling til medfølgende ægtefæller, som bl.a. omfatter tilbud i regi af jobcentrene til medfølgende ægtefæller med vejledning og assistance i forhold til at udarbejde fx CV og ansøgninger. Derudover er der også høstet erfaringer med jobbørser og netværk, hvor virksomheder og udenlandske ægtefæller kan finde hinanden.
 • Samlet set har man høstet gode erfaringer med introduktionsarrangementer omkring mulighederne for fritidsaktiviteter mv.

Projektstatus

Projektet blev afsluttet i marts 2011


Kontakt aktøren

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V


Kontaktperson

Finn Rasmussen
Projektleder
T: +45 33 38 92 96
E: fir@da.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send