Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| velkomstcentre - live and work in north denmark


Sidens værktøjer


Velkomstcentre - live and work in North Denmark

Målgruppe

Målgruppen for projektet er udenlandske arbejdstagere og virksomheder i Region Nordjylland, og således retter projektet sig ikke kun mod højtuddannede arbejdstagere, men mod alle arbejdstagere og typer af arbejdspladser i regionen.

Baggrund og Formål

Det overordnede formål med projektet er at sikre et kompetent arbejdskraftsudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden ved at forbedre rammevilkårene for den udenlandske arbejdskraft i området.

I projektet iværksættes derfor en regional og lokalt forankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration.

Indhold og aktiviteter

Der vil igennem projektet blive udbudt en lang række aktiviteter, herunder sociale netværksaktiviteter, sprogundervisning, tematiske arrangementer om kulturforståelse, skattespørgsmål og nyttig information omkring det at leve og arbejde i Danmark.

Der vil også være rig mulighed for videndeling mellem aktører inden for området, ligesom projektet vil udbyde uddannelsesforløb for mentorer og for mellemledere.

Der er i projektet defineret en række indsatsområder, som sammen skal lede til opfyldelse af projektets formål:

  • Virksomheds- og medarbejdertilpassede sprogundervisningsforløb
  • Udvikling og implementering af one-stop-shops for at lette virksomhedernes og de udenlandske medarbejderes møde med det offentlige system
  • Udvikling og gennemførsel af mentorforløb på nordjyske virksomheder
  • Udvikling og afholdelse af lokalt forankrede sociale netværksaktiviteter for udenlandske medarbejdere og deres familier
  • Etablering af en hotline-servicefunktion for virksomheder, medarbejdere og de lokale partnere, der kan vejlede om lovgivning, tilbud og lignende
  • Etablering af en CV- og jobbank for medfølgende ægtefæller
  • Revisor- og tolkebistandsordning til udenlandske medarbejdere
  • Videndelingsnetværk
  • Udvikling og afholdelse af kursusforløb for mellemledere med henblik på at sikre en minimumsstandard og best practice for håndtering af udenlandsk arbejdskraft.

Geografisk udstrækning

Projektet er målrettet aktører i Region Nordjylland, men projektet tager også del i nationale netværk og samarbejder med nationale aktører.

Organisering

Projektet gennemføres som en overordnet regional indsats i Region Nordjylland med fire lokale konsortier, der dækker de deltagende kommuner: Mariagerfjord og Vesthimmerland, Hjørring og Læsø, Mors og Thy samt Aalborg samarbejdet (Jammerbugt, Rebild og Aalborg).

I projekt Velkomstcentre – live and work in North Denmark indgår også en række andre samarbejdspartnere, herunder private virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og relevante myndigheder.

Projektet har et samlet budget på ca. 20 mio. kr. Den konkurrenceudsatte pulje, der består af Den Europæiske Socialfond og statslige midler, bistår projektet med ca. 15 mio. kr.

Projektets øvrige finansiering består af bidrag fra de deltagende partnere i form af arbejdstid og kontante bidrag.

Resultater og erfaringer

Projektet skelner ikke mellem arbejdstagere med længere videregående uddannelser og andre udenlandske arbejdstagere.

Det er derfor ikke muligt at sige, hvilke resultater projektet har opnået specifikt i forhold til højtuddannede arbejdstagere fra udlandet. Der er dog visse aktiviteter, der særligt tiltrækker de højtuddannede. Fx er de sociale netværk engelsksprogede, og det betyder i praksis at deltagerne skal være trygge ved engelsk, og deltagerne er derfor fra engelsksprogede lande eller har et vist uddannelsesniveau.

Det er især via samarbejdet med hospitalerne i regionen og Ålborg Universitet, at projektet når de højtuddannede. Det er der de er ansat, idet de fleste private virksomheder i regionen er produktionsvirksomheder, der kun har få højtuddannede arbejdstagere ansat.

1. august 2012 startede en pilotprojekt med et one-stop-shop koncept i Hjørring, Hobro og Thisted Kommuner. En gang om måneden er det muligt at træffe Statsforvaltningen i de tre Kommuner. Det betyder at borgere fra EU-lande ikke længere skal tage til Aalborg for at få det registreringsbevis, der dokumenterer deres ret til at bo og arbejde i Danmark. Det er for tidligt at samle op på erfaringerne fra pilotprojektet.

Projekts hotline er etableret og kører sammen med telefonen til International Citizen Service. Der er endnu ikke foretaget optællinger af henvendelser, men vurderingen er, at det drejer sig om 5-7 opkald pr. uge af meget varierende art, dvs. det både er arbejdsgivere, arbejdstagere, familiesammenføringer og en bred vifte af nationaliteter inkl. danskere, der henvender sig.

Status på CV- og jobbanken er, at projektet har modtaget materiale til CVbanken og anonyme resumeer er publiceret på hjemmesiden http://www.velkomstcentre.dk/kandidater.aspx. Aktuelt overvejer projektet relevansen af CV- og jobbanken, idet efterspørgslen efter arbejdskraft er begrænset.

Erfaringen fra projektet er generelt, at det er svært at slå igennem i forhold til virksomhederne. De er ikke interesseret i at tale rekruttering af udenlandsk arbejdskraft; det er ikke rekruttering, der står højest på deres dagsorden.

I projektet vurderer man, at det hænger sammen med den økonomiske krise. Derfor har man i projektet valgt at sætte mere målrettet fokus på de forhold, som i højere grad vækker virksomhedernes interesse.

De virksomheder, der allerede har udenlandske arbejdstagere ansat er meget interesserede i at bruge de tilbud og arrangementer, projektet tilbyder i forhold til etablering og fastholdelse.

Virksomhederne og de udenlandske medarbejdere, som de har ansat, er især interesseret i de aktiviteter og den viden, som omhandler forholdene uden for arbejdstiden. Det er fx sociale netværksaktiviteter og information om skat, bolig, familieforhold og ægtefællejob.

Projektet har direkte kontakt til ca. 400 virksomheder, der har ytret interesse i at modtage mere information om projektets indsats. Kontakten til disse virksomheder blev etableret gennem en interviewundersøgelse til i alt ca. 1.000 nordjyske virksomheder. Derudover har konsortiernes tovholdere kontakt til lokale virksomheder, ligesom der er indirekte kontakt gennem erhvervsrådsrepræsentanter, o.l.

Projektstatus august 2014

Projektet er sat i gang i efteråret 2010 og blev afsluttet 31. januar 2014.


Kontakt aktøren

Statsforvaltningen Nordjylland
Aalborghus Slot, Slotspladsen 1
9000 Aalborg
Email: velkomstcentre@statsforvaltning.dk


Kontaktperson

Lars Munch
Projektleder
T: +45 72 56 89 41 / 41 72 46 02
E: lamnor@statsforvaltning.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send