Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i region midtjylland


Sidens værktøjer


Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland

Målgruppe

Projektet har følgende tre målgrupper:

 1. Virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat eller påtænker dette.
 2. Udenlandske medarbejdere og deres familier.
 3. De offentlige myndigheder, der spiller en rolle ved modtagelse og integrationen af udenlandsk arbejdskraft

Baggrund og formål

Den overordnede målsætning er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Dette mål skal nås ved:

 1. 1) At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft.
 2. 2) At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet.

Indhold og aktiviteter

I hvert af de 7 lokal konsortier er der gennemført en række aktiviteter indenfor de to hovedmålsætninger.

Konsortierne har haft metodefrihed, for at kunne tage højde for lokale udfordringer. Overordnet blev følgende aktiviteter igangsat til opfyldning af de to målsætninger:

Mål 1 understøttes af følgende indsatsområder:

 • vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet
 • bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og bohave
 • integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen
 • integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet
 • etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder bl.a. med henblik på etablering af job til partnere
 • fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft.

Mål 2 understøttes af følgende indsatsområder:

 • udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft
 • udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft
 • etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik.

En række af de konkrete initiativer beskrives særskilt i kortlægningen. Det drejer sig om:

 • Boimidtvest
 • Ringkøbing-Skjern Internationale Klub
 • Samtænkning af indsatser i Ringkøbing Fjord

Geografisk udstrækning

Projektet dækker Region Midtjylland, men foregår også meget lokalt, da størstedelen af projekterne udføres i et samarbejde mellem lokale aktører i de 7 konsortier.

Organisering

Indsatsen blev fra 2008 til 2012 varetaget af de syv lokale konsortier, som hver især bestod af erhvervs-, beskæftigelses- og integrationsfaglige aktører i et bredt samarbejde mellem erhvervsorganisationer, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, private organisationer, foreninger m.fl.

Udover de syv konsortier varetog et midtjysk dialogforum opgaven med at vidensopsamle, vidensformidle og facilitere netværksdannelse på tværs af konsortierne. Forummet bestod af tovholderne på konsortierne, arbejdsmarkedets parter, Workindenmark WEST, Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland m.fl.

Fra marts 2012 bliver indsatsen varetaget af ét konsortium, som inkluderer de tidligere syv konsortier med alle deres lokale aktører, men som gennem denne nye organisering skal sikre større synlighed og mere koordinering på tværs af regionen. Den lokale forankring af projektaktiviteter bibeholdes.

Initiativet finansieres af regionens erhvervsudviklingsmidler, EU's socialfondsmidler samt andre offentlige og private midler og har således flere finansieringskilder.

Resultater og erfaringer

I en ekstern evaluering udarbejdet af Teknologisk Institut samles op på aktiviteter og erfaringer. Hovedpointerne i evalueringen er:

 • Projektet har skabt synergieffekter mellem konsortierne: Konsortierne har fået inspiration, ideer og værktøjer fra hinanden. Især de mindre konsortier anfører, at de på grund af deres mere begrænsede økonomi har været mere afhængige af at få tilført ideer og løsninger fra andre konsortier.
 • De nye informationstilbud er blevet godt modtaget og imødekommer et behov hos målgruppen. Spørgeskemaundersøgelsen blandt udenlandske arbejdstagere viser, at (60 %) af de udenlandske arbejdstagere på tværs af konsortierne er meget tilfredse (12 %) eller tilfredse (48 %) med velkomstinformationen fra kommunen. 75 % er tilfredse med kommunernes hjemmesideinformation.
 • Informationsmøder for virksomheder og udenlandske arbejdstagere virker men skal være målrettede: 83 % af de adspurgte udlændinge i konsortiet er tilfredse med informationsmøderne. I Ringkøbing-Skjern konsortiet alene er afholdt 30 møder med i alt 501 deltagere. I Lemvig konsortiet er erfaringen, at møderne skal være målrettet mod nationaliteter og temaer frem for brede møder.
 • Inddragelse af eksisterende aktører og netværk er vigtigt: Erfaringen er, at det er vigtigt, at trække på de aktører, som virksomhederne og de udenlandske arbejdere allerede kender. Det kan fx være det lokale sprogcenter og biblioteket i byen.
 • Mere systematisk og effektiv modtagelse i den offentlige forvaltning: Konsortierne har gennemgået sagsgange og opkvalificeret medarbejderstaben gennem sprogkurser og arbejde med administrative cases. Evalueringen peger på, at forvaltningerne har forbedret deres service overfor udenlandske arbejdstagere og generelt har øget forvaltningernes internationalisering.
 • Det personlige møde er vigtigt i integrationen: Det gennemgående træk i deres svar er, at det er de personlige, menneskelige relationer, der har betydning for modtagelsen og integrationen af den udenlandske arbejdstager. Kun ganske få af de udenlandske arbejdstagere nævner skriftlige informationsmaterialer som hjemmesider og nyhedsbreve som den vigtigste faktor.
 • Sociale arrangementer og fritidsliv er vigtigt: Blandt konsortierne har man i projektet gjort den erfaring, at noget af det, som erhvervslivet især efterspørger, er at de udenlandske arbejdstagere får en aktiv fritid og sociale relationer i lokalsamfundet.

Projektstatus (august 2012)

Projektet i denne form, med de syv konsortier og et dialogforum, løb fra efteråret 2008 til marts 2012 og er dermed afsluttet.

Det videreføres dog som ét konsortium med fokus på forankring og vidensdeling af lokale aktører med International Community og Erhverv Aarhus som leadpartner.

Det nye projekt har bevilling fra 1.marts 2012 til udgangen af februar 2014. Budgettet fra 2008-2012 var 42 mio. kr., mens budgettet for 2012-2014 er på 30 mio. kr.


Kontakt aktøren

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg


Kontaktperson
Karen Elsgaard
T: +45 78 41 15 12
eller 21 27 26 50
E: karen.elsgaard@ru.rm.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send