Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| sfi - rekruttering og fastholdelse af hoejtuddannet arbejdskraft


Sidens værktøjer


SFI - Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft

Målgruppe:

Målgruppen for rapporten er politiske beslutningstagere og offentlige myndigheder.

Baggrund og Formål:

Rapporten ”Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft” er udgivet i 2011 af SFI – Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd.
Baggrunden for rapporten er en forventning om, at Danmark i de kommende år vil mangle højtuddannet arbejdskraft. Kombineret med den demografiske udvikling, hvor store årgange de næste år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil behovet for at rekruttere og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft derfor vokse.
Rapporten er en komparativ analyse af gældende praksis omkring rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, Norge, Canada, Storbritannien samt Holland, og rapporten fremhæver en række ”best practices”. Rapporten er derfor tænkt som et erfaringsbaseret idékatalog til inspiration for den fremtidige indsats på området.

Indhold og aktiviteter:

Rapporten er opdelt i best practices indenfor rekruttering og fastholdelse, og de respektive områder er yderligere opdelt i en række delemner:

  • Ankomst
  • Myndighedskontakt
  • Sprog- og kulturtilegnelse 
  • Arbejdsmarkedsintegration
  • Familiens trivsel
  • Social integration

Organisering:

Rapporten er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd. 

Resultater og erfaringer: 

Ankomst

Rapporten viser, at det er hensigtsmæssigt at dele nyankomne udenlandske arbejdstagere op efter, hvorvidt de er blevet ansat i en større virksomhed eller ej. De store virksomheder køber ofte hjælp til nyansattes ankomst hos private relocations-bureauer, som hjælper den nyansatte med at finde en bolig o.a. Det kan derimod være svært for udenlandske arbejdstagere, som enten er blevet ansat i en mindre virksomhed eller er kommet til Danmark uden job, at få støtte til ankomsten til Danmark. Det vil således være ideelt med basal vejledning fra offentlige myndigheder eller private NGO’er spredt geografisk i hele landet, så flest mulige nyankomne kan få støtte til ankomsten til Danmark.

Myndighedskontakt

Samlede indgange til offentlige myndigheder, såsom de danske International Citizen Servicecentre (ICS), er gode initiativer, som letter nyankomne immigranters møde med offentlige myndigheder. De fire centre samler SKAT, Statsforvaltningerne, Udlændingeservice og kommunen (Borgerservice) under ét tag, hvilket samler myndighedernes ekspertise ét sted. Det gør det nemmere for myndighederne at vejlede udenlandske borgere personligt. 

De fire ICS’er hjælper udenlandske borgere i landets største byer, men de kan ikke hjælpe udlændinge i andre kommuner. Det betyder, at udenlandske borgere bosat i landets øvrige kommuner fortsat skal bruge deres respektive Borgerservice. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at de respektive kommuners Borgerservice får basal ekspertise i at vejlede udenlandske arbejdstagere omkring skat, arbejdsforhold o.l. 

For yderligere oplysninger, se International Citizen Service

I forhold til myndighedskontakt er det også vigtigt, at offentlige myndigheder kan kommunikere på engelsk. Flere aktører udtrykker ønske om forbedret kommunikation på engelsk i Danmark, både digitalt og i breve til udenlandske borgere.  

Sprog- og kulturtilegnelse

Det er vigtigt, at internationale arbejdstagere lærer dansk, idet det er vigtigt for deres sociale integration i samfundet samt for deres muligheder for at finde et job passende til deres kvalifikationer. Højtuddannede, som kommer til Danmark uden et job, har et særligt behov for at tale dansk eller engelsk på et højt niveau, da det ofte er en forudsætning for ansættelse i danske virksomheder.

For at understøtte dette, er det vigtigt, at der er fleksible og erhvervsrettede sprogkurser til rådighed for internationale arbejdstagere, og at kurserne er offentligt eller arbejdsgiverfinansieret. Kurser som Introdansk og Online-dansk er hensigtsmæssige, og det er vigtigt, at de tilbydes internationale arbejdstagere i hele landet.  

Arbejdsmarkedsintegration

Der findes en række forskellige ordninger, hvormed internationale arbejdstagere kan søge opholdstilladelse i Danmark. Nogle ordninger skal arbejdstageren have et jobtilbud i Danmark for at søge, mens det i andre ordninger i stedet er arbejdstagerens uddannelse, erhvervserfaring og kompetencer, der er afgørende for tildeling af opholdstilladelse. 

Internationale arbejdstagere, som kommer til Danmark uden et job, kan have svært ved at finde job i Danmark, selvom de lever op til de formelle krav til kompetencer. Det viser vigtigheden af, at selektionskravene for tildelingen af opholdstilladelse svarer overens med de reelle selektionskrav, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Det er med til at sikre, at de internationale arbejdstagere har reelle muligheder for at finde et job svarende til deres kompetencer.

I Canada har man også en udfordring med højtuddannede internationale arbejdstagere, som ikke kan finde job. Der findes derfor omfattende brobygningsinstitutioner, der skaber gode forbindelser med internationale arbejdstagere og virksomheder gennem bl.a. praktikophold og hjælp til anerkendelse af akademiske kvalifikationer.

Sådanne institutioner kunne også hjælpe internationale immigranter, som er kommet til Danmark uden et job, idet de er med til at vise arbejdstagernes kvalifikationer og kompetencer direkte til virksomhederne.

Familiens trivsel

Det er ofte afgørende for den internationale arbejdstagers families trivsel, at medfølgende ægtefæller også finder et job. Det betyder, at ægtefællen har samme behov for at lære dansk som den arbejdstager, der har sikret familien opholdstilladelse. Det er således behov for, at både arbejdstager og dennes ægtefælle tilbydes sprogkurser, jf. ovenfor, samt kurser om det danske arbejdsmarked. I Danmark er der taget initiativ til, at ægtefæller også kan modtage beskæftigelsesrettede tilbud i jobcentrene. 

Det er desuden vigtigt, at der er mulighed for at får børnene indskrevet i internationale skoler. I Danmark er de internationale skoler i høj grad samlet i landets største byer, og det kan derfor være en udfordring for internationale arbejdstagere udenfor disse. Her er det vigtigt, at der er mulighed for at få undervisning på de lokale skoler.  

Social integration

Social integration handler i høj grad om internationale arbejdstageres muligheder for at danne sociale netværk og få kontakter i Danmark. Rapporten viser, at mange internationale arbejdstagere finder dette svært i Danmark. I Canada understøtter staten og provinserne såkaldte Welcoming Communities, hvor alle på tværs af kulturer og nationaliteter kan mødes. I Danmark er der også dannet forskellige netværk for internationale arbejdstagere, og erkendelsen af betydningen af internationale arbejdstageres sociale integration for fastholdelsen er stigende.

Kontakt aktøren

SFI
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K


Kontaktperson

Frederik Thuesen
Senior Researcher
E: frt@sfi.dk
T: 33 48 09 53


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send