Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| nytnetværk sønderborg


Sidens værktøjer


NytNetværk Sønderborg

Målgruppe

Målgruppen for projektet er nydanskere (herunder expats) med en afsluttet videregående uddannelse i Sønderborg-området.

Baggrund og Formål

NytNetværk Sønderborg er en uafhængig, frivillig og uegennyttig forening, som via en mentorordning vil bidrage til, at nydanskere med en afsluttet videregående uddannelse (mentees) får større indsigt i værdier og normer på det danske arbejdsmarked og dermed kommer i job.

Mentorerne er frivillige erhvervsaktive danskere med stærke netværk.

Indhold og aktiviteter

NytNetværk Sønderborg danner rammerne for et 6 måneders programlagt samarbejde mellem mentor og mentee. Mentorer tilbydes et forløb, hvor der bliver mulighed for at udvikle kompetencer indenfor mentoring, formidling og coaching m.v. Parallelt hermed tilbydes mentees et forløb, hvor der gives en indsigt i det danske arbejdsmarked, undervisning i at skrive CV og ansøgninger efter danske normer og regler, udvidelse af personligt netværk og ikke mindst opbygge en motivation og selvtillid i en jobsøgningsproces.

Mentorforløbet indledes med et ”rystesammen-arrangement” efteråret hvor mentorer og menteees lærer hinanden at kende og bliver sat sammen i mentor/mentee-par. Herefter fortsætter de sammensatte mentor/mentee-par i et individuelt tilrettelagt sparringsforløb. I de 6 måneder forløbet varer, vil der være en række netværksarrangementer for mentorer og mentees med emner som: networking, kulturforståelse og indbyrdes erfaringsudveksling. Mentor/mentee-parene bliver løbende fulgt af projektledelsen, som støtter og rådgiver.

Geografisk udstrækning

NytNetværk Sønderborg har hjemsted hos Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, og mentorforløbene tager således sit udgangspunkt her.  

Organisering

NytNetværk Sønderborg ledes af et projektledelsesteam bestående af fire personer, hvoraf tre tidligere har deltaget i mentorforløbet. Ledelsesteamet står for den daglige drift af projektet.

NytNetværk Sønderborg støttes af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og af en række virksomheder og et par uddannelsesinstitutioner.

Resultater og erfaringer

Der er gode erfaringer med mentorordningerne. Således er der blandt 84 nydanskere fra i alt seks forløb 63, der er kommet i job, og 12 der har valgt at videreuddanne sig. Fra forløb nr. 7 og 8 er billedet nogenlunde det samme.

Herudover viser en rundspørge at 95 % af mentorerne har fået personligt og fagligt udbytte af mentorskabet, 95 % har fået større indsigt i nydanskeres vilkår på arbejdsmarkedet ligesom 70 % mener de har styrket deres interkulturelle kompetencer.

Blandt nydanskerne angiver 74 % at de har fået mere selvtillid, 70 % har styrket deres dansksproglige kompetencer, 74 % har opnået større viden om det danske arbejdsmarked, 76 % er blevet mere aktive i jobsøgningen mens 73 % er blevet mere målrettet i jobsøgningen.

Det har vist sig brugbart at opspore ildsjæle blandt de involverede aktører hos såvel virksomheder som blandt byrådsmedlemmer. Man startede med en enkelt ildsjæl, som efterfølgende blev til tre-fire.

Undervejs i processen har det vist sig brugbart at skifte ud blandt disse, så der kontinuerligt bliver tilført ny energi til projektet.

Projektstatus januar 2014

Projektet blev startet tilbage i 2004, som et led i en større national satsning. 9 år efter er projektet forankret og selvkørende i Sønderjylland, som det eneste sted i landet.


Kontakt aktøren

NytNetværk Sønderborg
Perlegade 9, 1.sal
6400 Sønderborg


Kontaktperson
Simona Corda
Ledelsesteamet
T: +45 51 31 47 78
E: info@nyt-netvaerk.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send