Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international citizen service


Sidens værktøjer


International Citizen Service

Målgruppe

Udenlandske arbejdstagere, jobsøgere og deres medfølgende familier samt virksomheder, der rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, og som henvender sig for at få hjælp til at finde job, få ophold i Danmark i relation til beskæftigelse eller studie eller hjælp til at etablere sig i Danmark.

Baggrund og Formål

Ideen med International Citizen Service er at samle al myndighedskontakt for udenlandsk arbejdskraft under et tag – at skabe én indgang til myndighedsdanmark. Det skal være enkelt og mindre bureaukratisk at etablere et arbejdsliv i Danmark og derfor samles vejledning og offentlig service fra alle involverede myndigheder på et sted, ligesom der er mulighed for at indlevere relevante ansøgninger og få bistand til at indgive en digital ansøgning.

Succeskriterierne er:

  1. Mindst 80 pct. af de fremmødte kunder er tilfredse eller meget tilfredse med den service de får i den enkelte International Citizen Service.
  2. Mindst 80 pct. af de fremmødte kunder har fået afklaret deres spørgsmål til myndighederne ved kontakten til International Citizen Service

Indhold og aktiviteter

Myndighederne i de fire ICS tilbyder bl.a.:

Hjælp til papirarbejdet vedr. opholdstilladelse for borgere udenfor EU og Norden, registreringsbevis for EU borgere, skattekort, cpr-nummer, sundhedskort og kørekort.

Personlig vejledning om jobsøgning i Danmark, job til medfølgende partner, studiejob til internationale studerende, danskundervisning, det danske skattesystem og omregistrering af biler.

Nyttige informationer om leve- og arbejdsvilkår i Danmark, autorisation og godkendelse af uddannelse til lovregulerede erhverv, dansk kørekort, studie- og karrierevejledning. boligsøgning, skolemuligheder, dagtilbud til børn samt netværk og sociale aktiviteter i lokalområdet.

Danske virksomheder kan også få hjælp og vejledning i International Citizen Service om rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

I hvert center er de offentlige myndigheder SKAT, Statsforvaltningen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering/Workindenmark og den kommune, som centeret ligger i, repræsenteret. Endvidere bidrager Styrelsen for Universiteter og Internationalisering med virtuel vejledning. I ICS i Aarhus deltager endvidere International Community og i Aalborg deltager Velkomstcentret – live and work in north Denmark.

ICS kan betjene borgere fra de fire værtskommuner samt borgere fra kommuner, som værtskommunerne har indgået aftale med om at udstede personnumre og sundhedskort på vegne af disse kommuner. Der er i maj 2014 indgået aftale med ca. halvdelen af landets kommuner.

Personer, der ikke bor i en af de fire værtskommuner, skal møde op i deres bopælskommune for at få udstedt CPR-nummer og sundhedskort, hvis kommunen ikke har indgået aftale med ICS-værtskommunen om, at opgaven varetages her.

Geografisk udstrækning

National via 4 lokale centre i København, Aarhus, Odense og Aalborg og et website.

Organisering

International Citizen Service blev oprettet i 2011 i København, Aarhus, Odense og Aalborg og er et samarbejde mellem de fire kommuner, Statsforvaltningerne, SKAT, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Workindenmark samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. I ICS Aarhus endvidere International Community og ICS Aalborg Velkomstcentret. 

Resultater og erfaringer

Status for indsatsen i 2013:

Der har i 2013 været i alt 26.569 henvendelser, fordelt på 16.299 fremmødte og 10.270 mails og telefoniske henvendelser

ICS er i stigende grad blevet kendt blandt virksomheder og udenlandske arbejdstagere. Sammenlignet med 2012 er der sket en samlet stigning i antallet af henvendelser på 82 pct.

For at markedsføre servicen yderligere er der bl.a. etableret en hjemmeside for ICS, www.icitizen.dk. Hjemmesiden har i 2013 været besøgt 18.261 gange

Brugerne af ICS giver udtryk for, at de er tilfredse med servicen i ICS. Andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse med den service, de har fået i ICS, har i hele 2013 ligget på mellem 88 - 100 pct. Samtidig svarer mellem 91 – 100 pct., at de fik svar på deres spørgsmål i ICS.

Der henvises endvidere til årsrapporten fra International Citizen Service 2013, der findes på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Projektstatus

Det fremgår af Aftale om en reform af international rekruttering, ”Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft” fra juni 2014, at modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft skal styrkes.

Et vigtigt parameter for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er, at der er en enkel indgang til ”Myndighedsdanmark”, hvor alle indrejseopgaver og vejledning ved etablering og fastholdelse i Danmark kan samles. Den opgave løser International Citizen Service-centrene (ICS) i dag.

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for en større geografisk udbredelse af princippet om en enkel indgang for udenlandske arbejdstagere, studerende og medrejsende familie.


Kontakt aktøren

International Citizen Service
Nyropsgade 1
1602 København V


Kontaktperson

International Citizen Service North
T: +45 72 56 89 20
E: north@icitizen.dk

International Citizen Service West
T: +45 72 22 33 75
E: west@icitizen.dk

International Citizen Service South
T: +45 72 20 54 20
E: south@icitizen.dk

International Citizen Service East
T: +45 33 66 66 06
E: east@icitizen.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send