Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| copenhagen career program


Sidens værktøjer


Copenhagen Career Program - For Accompanying Spouses and International Students

Målgruppe:

Målgruppen er medfølgende ægtefæller (spouses) til højtuddannede udenlandske arbejdstagere samt internationale studerende, der tager en hel uddannelse i Danmark.

Baggrund og Formål:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune vil med Inklusionsaftale 2012 forbedre modtagelsen og fastholdelsen af udenlandsk arbejdskraft. Målsætningen er, at flere skal blive længere end de nuværende gennemsnitlige 3-5 år via en indsats i jobcenter-regi.

Projektet understøtter også inklusionspolitikkens mål om, at flere skal opleve at høre til i København. Samarbejdspartnere fra uddannelsesinstitutioner og fagforeninger har givet udtryk for, at de ønsker at yde en bedre service for målgruppen af udenlandske studerende/medlemmer ved blandt andet at have flere arrangementer og netværk på engelsk. Det er målet at være med til at udvikle samarbejdspartnernes tilbud i den retning.

Københavns Kommunes afdeling for Integration og Sprog, som Copenhagen Career Program er forankret i, er blevet en del af Internationale House Copenhagen, som åbnede i april 2013. Dette har medført et øget samarbejde både med andre forvaltninger i Københavns Kommune men også med Workindenmark og flere private aktører. Samtidig er Copenhagen Career Program blevet meget mere synligt for målgruppen, idet International House Copenhagen fungerer som en samlet indgang for expats i kommunen, så i Copenhagen Career Program kan de tydeligt mærke et øget antal henvendelser fra både målgruppen og samarbejdspartnere.

Indhold og aktiviteter:

En central del af indsatsen er at skabe kontakt til målgruppen, idet internationale studerende og medfølgende ægtefæller kun sjældent retter henvendelse til jobcentret. Derfor ydes dera en opsøgende indsats til målgruppen i form af information om de tilbud og muligheder, de kan benytte.

Copenhagen Career Program skaber kontakt til målgruppen af medfølgende ægtefæller via internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner med mange udenlandske ansatte, samarbejde med sprogskoler, Workindenmark, International Citizen Service og Expat in Denmark. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en engelsksproget brochure med beskrivelse af de tilbud, ægtefæller omfattet af integrationsloven, har ret til, og den er distribueret til målgruppen.

De medfølgende ægtefæller kan på jobcentret få generel vejledning og opkvalificering i jobsøgning, og de kan få vejledning i hvilke muligheder de har i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Projektet arrangerer også arrangementer for målgruppen - eksempelvis oplæg om jobsøgning, såsom brug af Linkedin, dansk arbejdspladskultur, networking og frivillighedssektoren mm.

Ligeledes deltager projektet ved velkomstreceptioner og expatarrangementer på Københavns Rådhus og karrieremesser (herunder Spouse Career Fair) og ved Children’s Fair i Valbyparken, som er et arrangement for expats og deres familier. Via projektet afholdes der også informationsmøder for medfølgende ægtefæller i jobcentret, hvor de får tilbud om efterfølgende individuelle samtaler med virksomhedskonsulenter.

I forhold til de internationale studerende blev der i 2012 gennemført to pilotprojekter for henholdsvis ingeniør- og IT-studerende i samarbejde med Ingeniørforeningen (IDA), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), projekt Første Job i Danmark, det private firma Perspectiv, der arbejder med coaching og mentoring, PROSA, IT-Universitetet i København og Lotte Colberg Karriere- og Kompetenceudvikling. Formålet var at skabe kontakt mellem virksomhederne og de studerende og at klæde de studerende bedre på til en karriere i Danmark, ligesom man ville gøre nogle erfaringer med, hvordan et mentorforløb bedst kan skrues sammen.

30 internationale studerende fra DTU og IT-Universitetet deltog. De blev hver matchet med erhvervsmentorer fra IDA og PROSA og sideløbende med mentordelen gennemgik de et skræddersyet jobsøgningskursus med fokus på brugen af netværk i jobsøgningen samt praktiske øvelser med henblik på at kontakte arbejdsgivere og ’sælge sig selv’.

På baggrund disse erfaringer blev Mentor and Networking Program 2013-2014 udviklet. Det er et 6-måneders forløb, hvor 40 internationale studerende fra 5 forskellige universiteter og forskellige uddannelsesretninger deltager. Hver studerende bliver matchet med en frivillig mentor gennem enten Foreningen Nydansker, Perspectiv eller IDA (Ingeniørforeningen). Sideløbende med mentordelen får de studerende tilbud om deltagelse i 6 forskellige jobsøgningsarrangementer på engelsk. Det overordnede formål med programmet er at fastholde deltagerne i Danmark efter endt uddannelse ved at arbejde med de studerende allerede i deres studietid, fordi der er vigtigt, at de allerede i deres studietid får kontakt til arbejdsmarkedet og gør sig tanker om hvilke jobs, de kan bestride i hvilke virksomheder. Der lægges stor vægt at hjælpe med at de får et relevant studiejob eller indgår aftale med en virksomhed om specialesamarbejde.  

Geografisk udstrækning:

Projektet henvender sig til personer i målgruppen bosat i Københavns Kommune.

Organisering:

Indsatsen er forankret i afdelingen Integration og Sprog, som er en del af Jobcenter København og beliggende i International House. Afdelingen har integrationsansvaret for nytilkomne borgere i Københavns Kommune omfattet af integrationsloven.

Resultater og erfaringer:

I 2012 deltog 30 internationale studerende i Mentor and Networking Program. I 2013 deltog 40 internationale studerende i forløbet. Evalueringen fra sidste år viste, at 100 % var tilfredse med deres mentor, og generelt havde de fået meget stort udbytte af forløbet.

I forhold til de medfølgende ægtefæller har projektet haft kontakt til 250 medfølgende ægtefæller (som har været til samtale og/eller til informationsmøde). Derudover har projektet haft kontakt til et større antal medfølgende ægtefæller og andre expats ved deltagelse i Welcome Reception på Københavns Rådhus, Children’s Fair i Valbyparken samt ved afholdelse af oplæg i Københavns Erhvervscenter i forbindelse med deres Business Match og Export Talent.

I 2013 har Copenhagen Career Program bevilget 56 beskæftigelsesrettede tilbud til medfølgende ægtefæller, heraf er 35 af dem løntilskudsansættelser. Afdelingen har rigtig gode resultater med løntilskudsforløb, idet seneste effektmåling af løntilskudsforløb for nyankomne viste, at 71 % af de personer, der var i løntilskud i private virksomheder, var i ordinært arbejde 6 måneder efter endt løntilskudsforløb.

En væsentlig erfaring er, at det er en udfordring, at de internationale studerende ikke lovmæssigt har ret til beskæftigelsesfremmende tilbud, selv om de er omfattet af integrationsloven. Med midlerne afsat til Copenhagen Career Program bliver det muligt at lave en indsats for de studerende, og de tiltag, der udvikles, skal resultere i nye samarbejdsrelationer, som kan videreføres i den fremadrettede indsats for målgruppen.

En anden udfordring, som gælder begge målgrupper, er kommunegrænserne, idet projektet kun kan tilbyde hjælp til borgere bosat i Københavns Kommune. I forbindelse med projektet har medarbejderne fået mange henvendelser fra medfølgende ægtefæller og internationale studerende bosiddende i omkringliggende kommuner. Det tyder på, at der er behov for at udvide det tværkommunale samarbejde, så der laves arrangementer på tværs af kommunegrænser. Dette er også et stort ønske fra de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, projektet samarbejder med.

Projektstatus januar 2014:

Projektet er igangværende og kører indtil udgangen af 2016. Med budgetaftalen for 2013 var der enighed om at videreføre projektet, som fik bevilling for perioden 2013-2016, dvs. fire år mere.


Kontakt aktøren

Integration og Sprog, International House
Gyldenløvesgade 11, 2. sal
1600 København V


Kontaktperson
Dorthe Kingo Vesterlund
Projektkoordinator
T: +45 20 53 87 64
E: cphcareerprogram@bif.kk.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send