Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| copenhagen talent bridge


Sidens værktøjer


Copenhagen Talent Bridge

Målgruppe: 

Målgruppen for flere af de indsatser, som Copenhagen Talent Bridge indeholder, er de professionelle aktører, der arbejder med at modtage og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft, fx HR personale i små og mellemstore virksomheder og kommuner. I andre indsatser er målgruppen de udenlandske højtkvalificerede medarbejdere og forskere, der er kommet til Danmark for at arbejde. Et sideløbende projekt om markedsføring skal styrke markedsføringen af Danmark internationalt.

Baggrund og Formål: 

Baggrunden for prioritering af talentdagsordenen i Region Hovedstaden er, at det forventes, at der om 4-5 år – afhængig af den økonomiske udvikling – bliver brug for yderligere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, højt kvalificeret arbejdskraft har ligeledes høj prioritet, da deres bidrag til samfundsøkonomien giver et betydeligt positivt nettoresultat.

Indhold og aktiviteter:

Copenhagen Talent Bridge vil dels skabe en regional platform og et regionalt samarbejde, der understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen, dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til fastholdelse af udenlandske talenter og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Udgangspunktet er en øget sparring mellem vidensmiljøer, SMV’er og store globalt orienterede virksomheder.

Copenhagen Talent Bridge indeholder 6 arbejdspakker: 

1. Sekretariat for Copenhagen Talent Bridge. 

Platform for udvikling af regional talentstrategi, projektkoordinering, økonomisty-ring og projektadministration, kommunikationsindsats, videndeling, workshops og konferencer. Hertil kommer kortlægning af igangværende initiativer, udvikling af vidensdatabase til erfaringsopsamling og vidensspredning samt udvikling af projektplatform til vidensdeling blandt aktørerne. 

2. Gearing af SMV’ere til modtagelse af international arbejdskraft. 

Talentmentorordning med overførsel af erfaringer fra store globalt orienterede virksomheder til SMV’er, rekruttering af internationale forskere til SMV’erne, kursusaktivitet mhp. international orientering af flere SMV’er. 

3. Job- og kompetencepakke. 

Udvikling af skræddersyede danskkurser, job- og kompetencekurser for udenlandske forskere og job- og kompetencekurser for medfølgende ægtefæller/partnere (spouses). Centralt i fastholdelsen af udenlandske højt kvalificerede medarbejdere står tilbud om danskundervisning og en aktiv karriere- og kompetenceudvikling, der sigter mod et arbejdsliv i regionen udover den aktuelle kontraktperiode. 

4. Fastholdelse af udvalgte talentgrupper. 

Udvikling af metodik til at identificere internationale virksomheder, der vil være interesserede i attraktive forsknings- og udviklingsteams, der er truet af at blive spredt for alle vinde, når andre fortrinsvis internationale virksomheder lukkes eller står for at lukke afdelinger/aktiviteter i DK. Faglige expat-arrangementer og kompetenceudvikling af HR personale, Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner.

5. Faglige expatarrangementer og kompetenceudvikling af HR personale. 

Udvikling af faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling af HR-personale vedr. modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere.

6. Videndeling og kompetenceudvikling af regionens kommuner. 

Analyser, der giver aktørerne et bedre videngrundlag. Hertil kommer udarbejdelse af servicepakker og informationsmateriale til de internationale expater.

Geografisk udstrækning: 

Copenhagen Talent Bridge dækker hovedstadsområdet, mens markedsføringsprojektet, der skal gennemføres for midlerne fra Fonden til Markedsføring af Danmark dækker hele landet.

Organisering: 

Projektet ledes af Copenhagen Capacity. Deltagende organisationer er blandt andet Københavns Universitet - International Staff Mobility, Aalborg Universitet - Ballerup, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, Workindenmark, Region Hovedstadens hospitaler via Human Ressource Uddannelsescenter (HR&U), Spousecare, DEA, Sprogkurser - KU, KU-CIP og CPH-Volunteers. 

Budgettet for Copenhagen Talent Bridge er ca. 40. mio. kroner. Midlerne er dels erhvervsfremmemidler fra Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond dels medfinansiering fra deltagerne i projektet

Sideløbende med Copenhagen Talent Bridge har Copenhagen Capacity initieret et projekt til international markedsføring af Danmark.

Formålet er at tiltrække internationale studerende til danske uddannelsesinstitutioner og videnstung international arbejdskraft til det danske erhvervsliv. Til projektet har Copenhagen Capacity fået midler fra Fonden til Markedsføring af Danmark. Læs mere om Talent Attraction progammet her Talent Attraction

Resultater og erfaringer:

Copenhagen Talent Bridge bidrager med sit nyoprettede sekretariat til at skabe overblik over samt koordinere nye og eksisterende initiativer. Det ligger i naturlig forlængelse af CTB’s målsætning om, at man skal være et ”one point of entry” for aktører på talentområdet.Derudover har Copenhagen Talent Bridge igangsat en lang række  aktiviteter, der vil løbe projektperioden ud. Aktiviteterne har forskellig karakter og der er både tiltag målrettet internationale forskere, medfølgende ægtegæller og expats. For nuværende har CTB allerede opnået: 

International Citizen Service København har afholdt introduktionsmødet ”New to DK”. I samarbejde med kulturhuset ”Huset” blev der lavet en international scene på Comedy Festivalen i september 2012. Under festivalen blev der afholdt to faglige arrangementer om dansk kommunalpolitik og et oplæg om, hvad danske kommuner er. Arrangementerne var velbesøgte.

CPH Volunteers har arrangeret 3 besøg til Folketinget, og 4 oplæg med titlen ”Introduction to the danish democracy”. Der har været meget stor tilfredshed blandt deltagerne, og arrangementerne opnåede en overvældende deltagelse med lidt over 400 deltagere. 

International Staff Mobility på Københavns Universitet har afholdt workshoppen ”An introductory evening in job seeking for international researchers”. Workshoppen var en stor succes og blev hurtigt overtegnet. 60 deltog, mens 90 blev skrevet op.

International Staff Mobility på Københavns Universitet har afholdt et informationsmøde om SKAT, forskudsopgørelse mv. Der var stor opbakning og tilfredshed med arrangementet, hvor 20 internationale forskere deltog. Arrangementet skal gentages. 

Københavns Erhvervsservice har oprettet hjemmesiden www.exporttalent.dk, som er en virtual platform, der matcher virksomheder med den helt rigtige internationale konsulent. 39 internationale talenter i regionen har indtil videre oprettet en profil, hvoraf 13 allerede er blevet matchet med en SMV.

Spousecare har afholdt Spouse Career Fair, hvor deltagende spouses kunne møde danske virksomheder, universiteter og organisationer, der er interesserede i internationale medarbejdere. Her kunne de deltagende spouses få information og bedre kendskab til, hvad de skal lægge vægt på i deres ansøgninger og i deres kontakt til danske virksomheder. Flere spouses blev efterfølgende kaldt til jobsamtale og Spouse Career Fair bidrog til at mindst én spouse efterfølgende fandt job.

Blandt de internationale vidensmedarbejdere på Københavns Universitet, Dan-marks Tekniske Universitet, IT Universitetet og Aalborg Universitet København er der foretaget en afdækning af deres behov og ønsker til danskundervisning. Undersøgelsen er foretaget af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet. Ud af 300 respondenter har ¾ svaret, at de gerne vil lære dansk. Som et resultat heraf er sprogkurset IntroDansk i foråret 2013 blevet godkendt, og det starter til efteråret 2013. 

Projektstatus marts 2013: 

Gennem Copenhagen Talent Bridge er en lang række initiativer og arrangementer blevet igangsat og afholdt, ligesom flere nye initiativer er i opstartsfasen. Projektet løber frem til 2015.


Copenhagen Capacity
Nørregade 7B
1165 København K


Kontaktperson

Mette Pallisgaard Justesen
Head of Secretariat
E: mpj@copcap.com
T: 33 26 87 60

 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send