Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| come & stay!


Sidens værktøjer


Come & Stay!

Formålet med projektet er at udvikle lokalt tilpassede fastholdelsestiltag målrettet tyndt befolkede områder, for at fremme regionens evne til at tiltrække arbejdskraft styrkes ift. sektorer med nuværende og fremtidig arbejdskraftefterspørgsel.

Målgruppe:

Den primære målgruppe er udenlandske arbejdstagere, deres medfølgende ægtefæller/familier samt danske kolleger og borgere.

Den sekundære målgruppe er private virksomheder, offentlige arbejdspladser, kommunale myndigheder (Jobcentre mv.), lokale kulturinstitutioner (biblioteker, museer, teatre mv.), frivillige foreninger, erhvervsorganisationer, fagforeninger og virksomhedsnetværk m.fl.

Yderligere målgrupper er andre udkantskommuner og regioner i Danmark.

Baggrund og Formål:

Projektet Come & Stay! er dannet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter og Næstved Sprog- og Integrationscenter.

Formålet med projektet er at udvikle fastholdelsestiltag for udlændinge, som er lokalt tilpasset og målrettet tyndt befolkede områder af Danmark. Disse tiltag gør brug af og inddrager de lokale institutioner, organisationer og borgere.
På den måde vil regionens evne til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft i brancher med mangel på arbejdskraft blive styrket.

Indhold og aktiviteter:

Come & Stay! har iværksat en lang række aktiviteter, som er målrettet udenlandske arbejdstagere og deres familier. Aktiviteterne er delt i tre overordnede fokusområder: beskæftigelse af medfølgende ægtefæller; sociale netværksaktiviteter for udlændinge og danskere; samt demokrati og medborgerskab.

Indsats for beskæftigelse af medfølgende ægtefæller:

 • Mentorforløb for ægtefæller/partnere med fokus på beskæftigelse
 • Program for kvalificering af mentorerne
 • Tilbud om jobsøgningskurser for ægtefæller i samarbejde med Workindenmark-centrene og jobcentrene.

Sociale netværksaktiviteter for udlændinge og danskere:

 • Inddragelse af lokalt foreningsliv, kulturinstitutioner og borgere i sociale aktiviteter, som er målrettet fastholdelse og social netværksdannelse for arbejdskraftindvandrere og deres familier.

Fokus på demokrati og medborgerskab:

 • Samarbejde med kommunerne om udvikling af velkomstpakker til nyankomne, der introducerer til medborgerskabspolitik, offentlig service og deltagelse i det lokale nærdemokrati.
 • Informationsarrangementer på sprogcentrene om:
  • SKAT v/ medarbejder fra SKAT
  • Civilsamfund v/ Workindenmark
  • Anerkendelse af udenlandske uddannelser v/ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
  • Muligheder for Iværksættere v/ vækstfabrikken Næstved

Introduktion til arbejdsmarkedet målrettet nytilkomne udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Geografisk udstrækning:

Come & Stay! foregår i den sydlige del af Region Sjælland.

Organisering:

Come & Stay! er finansieret af Integrationsministeriet, og medvirken i projektets aktiviteter og tilbud er gratis for kommuner og virksomheder.
Det sætter fokus på mangfoldighed som vækstpotentiale gennem udvikling af lokalt tilpassede fastholdelsestiltag, der på nye måder inddrager de lokale virksomheder, myndig-heder, foreninger, organisationer og borgere. 

Resultater og erfaringer:

Come & Stay! har gennemført både midtvejs- og slutevalueringer af aktiviteterne. Evalueringerne viser en stor opbakning til projektets mange aktiviteter. Desuden har projektet fungeret som katalysator for et udvidet samarbejde mellem foreningsliv og lokale kultur-institutioner, ligesom projektet har medvirket til at synliggøre udenlandske arbejdstagere og ægtefæller som ressourcer for erhvervsudvikling.
Gennem projektet er etableret et samarbejde med mellem Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland om introduktionsprogrammer og danskundervisning for udenlandske studerende, ligesom der udvikles et koordineret ”mobilitetssamarbejde” mellem områdets uddannelsesinstitutioner.

Indsats for beskæftigelse af medfølgende ægtefæller:

Der er oprettet 12 mentorforløb for ægtefæller, hvilket modsvarer de oprindelige forventninger. Både mentorer og mentees er positive overfor indsatsen. Mødeaktiviteten har været fin, og både mentorer og mentees giver udtryk for, at samtalerne har haft fokus på muligheder for at komme i job/og eller uddannelse, og at der i flere af forløbene sket fremskridt i forhold til at nå de fastsatte mål.

På baggrund af de 12 mentorforløb har Come & Stay! udarbejdet en række anbefalinger for det fremadrettede mentorarbejde. Anbefalingerne går på, at mentorerne deltager på et uddannelseskursus, deltager i et fælles opstartsarrangement samt at mentorerne får tilknyttet en ekstern fagperson til rådgivende bistand.
Informationskurset om jobsøgning i Danmark var centreret om bl.a. CV-skrivning og job-samtale. Kurset havde 21 deltagere.

Sociale netværksaktiviteter for udlændinge og danskere:

Der har været en stor variation i de sociale arrangementer med bl.a. ferniseringer på museer og en vandrefestival. De i alt 19 arrangementer har samlet haft 200-250 deltagere, som er blevet rekrutteret fra sprogcentrenes nuværende og tidligere kursister samt gennem de lokale skolers netværk. Arrangementerne har været uformelle og er derfor ikke blevet evalueret.

Fokus på demokrati og medborgerskab:

Come & Stay! har i samarbejde med de deltagende kommuner udarbejdet tre guider til hhv. arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøet og civilsamfundet i Danmark. Alle guider er udar-bejdet på dansk, tysk, polsk og engelsk, og de er tilgængelige på deltagerkommunernes hjemmesider.

Der har generelt været god opbakning til Come & Stay!’s informationsmøder, som er blevet afholdt i Næstved, Vordingborg og Guldborgsund. Informationsarrangementerne har fordelt på 10 arrangementer haft 250-300 deltagere, som efterfølgende har udtrykt tilfredshed med mødernes indhold.

Projektstatus januar 2014:

Come & Stay!’s aktiviteter er afsluttede pr. 31.12.2012. Næstved Sprog- og Integrations-center samt Guldborgsund Kommune har besluttet at videreføre flere af initiativerne, heriblandt mentorforløbene og forskellige informationsarrangementer.


Kontakt aktøren

Come & Stay!
Kasernevej 20
4700 Næstved


Kontaktperson

Jesper Tranberg Hansen
Projektchef
T: +45 55 73 55 08
E: jt@nsi-center.dk 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send