Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| helhedsorienteret indsats i assens kommune


Sidens værktøjer


Helhedsorienteret indsats i Assens Kommune

Assens kommune har set på hvordan de kunne forbedre deres indsats i forhold til at modtage udenlandsk arbejdskraft. Projektet gik dels ud på at afdække, hvordan kommunens eksisterende modtagelse af international arbejdskraft fungerede, dels på at belyse, hvordan kommunen kunne forbedre sin indsats.

Baggrund og Formål:


Assens Kommune og Workindenmark South indgik i 2011 en samarbejdsaftale om gennemførelse af et projekt omkring modtagelse af udenlandsk arbejdskraft i Assens Kommune. Workindenmark South har gennemført projektet som et pilotprojekt, og projektet er støttet med midler fra den europæiske arbejdsformidling EURES.

Workindenmark stillede Assens kommune den opgave, at de skulle se på, hvordan de kunne forbedre deres indsats i forhold til at modtage udenlandsk arbejdskraft. Projektet gik dels ud på at afdække, hvordan kommunens eksisterende modtagelse af international arbejdskraft fungerede, dels på at belyse, hvordan kommunen kunne forbedre sin indsats.

Projektet gik i gang i marts 2012 og blev afsluttet 31. maj 2012.

Der var ikke afsat særskilte ressourcer til at forbedre indsatsen, så formålet var at se på, hvad der kunne forbedres inden for de eksisterende rammer. Implementeringen af forslagene skulle finde sted, efter projektet var afsluttet.  

Indhold og aktiviteter:


Projektet var bygget op omkring 3 faser:

Afdækning af nuværende praksis
Indsamling af data om, hvordan den nuværende praksis omkring modtagelse af udenlandsk arbejdskraft fungerede. Der blev lavet en tematisk kortlægning af borgernes møde med kommunen med fokus på arbejdsgangene i processen omkring modtagelse af ny udenlandsk arbejdskraft. Der blev brugt primært kvalitative data indhentet i form af interviews med relevante medarbejdere i administrationen, gennemførelse af brugerrejse med en australsk statsborger, observation af sagsbehandlingen i forbindelse med en canadisk borgers indrejse samt samtaler med repræsentanter for erhvervslivet i kommunen. Afdækningen viste, at kommunen levede op til sine myndighedsopgaver, men at der var plads til at forbedre den service, man tilbød ny udenlandsk arbejdskraft. 

Inspiration fra andre offentlige myndigheder
Kommunen foretog en afdækning af gode metoder i andre regioner og kommuner, der igennem flere år har arbejdet målrettet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Her fandt Assens Kommune blandt andet inspiration fra Vejle Kommune, der har lavet et virtuelt servicecenter for ny arbejdskraft. Det virtuelle servicecenter skal bl.a. sikre, at virksomheder og tilflyttere oplever en sammenhængende betjening frem for at blive sendt rundt i forskellige afdelinger. 

Udvikling af idealmodel
Beskrivelse af en idealmodel for en helhedsorienteret modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. Den er udarbejdet på grundlag af erhvervede indsigter om den nuværende praksis i Assens Kommune samt større tiltag i andre kommuner. Derudover er der indhentet inspiration fra udenlandske borgeres og erhvervslivets erfaringer, som kan pege på væsentlige problemstillinger. Desuden er der inddraget elementer fra et igangværende arbejde omkring udarbejdelse af en bosætningsstrategi for Assens Kommune.

Geografisk udstrækning:


Assens Kommune.

Organisering:


Arbejdet omkring indsatsen blev forankret i HR-afdelingen i Assens Kommune.

Resultater og erfaringer:


Projektet har affødt to ideal modeller, der kan styrke en helhedsorienteret indsats over for ny udenlandsk arbejdskraft. 

På kort sigt: ”Den interne model”


Den interne model beskriver, hvad der kan realiseres inden for de eksisterende rammer i kommunen.

Dele af modellen er allerede realiseret:

Tjekliste til ekspeditionsmedarbejderen, der møder de nyankomne. Tjeklisten skal sikre sammenhæng og mindre bureaukrati i sagsbehandlingen. Tjeklisten anvendes af Borgerservice.
Mere indhold på den engelsksprogede del af hjemmesiden, herunder link til Workindenmark.
Et mere udbygget velkomstbrev, der indeholder relevante kontaktoplysninger til Jobcenteret og Workindenmark samt tilbud om danskundervisning.


Flere elementer af den interne model er under implementering:


Sammenhængende sagsbehandling i organisationen. Skal ske via nøglemedarbejdere i Borgerservice, Pladsanvisningen og Jobcenteret.

Styrket lokal forankret information til virksomhederne om rollefordeling ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Konkret er Assens Kommune ved at lave en ny bosætningsportal, hvor virksomheder kan finde information om tilflytning til kommunen.  


På lang sigt: ”Samarbejdsmodellen”


Gennemgangen af andre kommuners modeller for rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft viste, at etableringen af et bredt samarbejde mellem nøgleaktører set i forhold til erhvervsudvikling og netværksdannelse samt omkring de administrative opgaver er grundstenen i de udbyggede modeller.

Samarbejdsmodellen er endnu ikke fuldt ud gennemført. Fremadrettet vil der blive arbejdet med:

Fokus på at understøtte virksomhederne i rekruttering af højt uddannet arbejdskraft. Der er foreløbig igangsat en styrket dialog med de store virksomheder i kommunen.
Fokus på hele den tilflyttede families livssituation i forhold til beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, ægtefælles beskæftigelse på arbejdsmarkedet, skoletilbud samt familiens opbygning af netværk i lokalsamfundet.  


Gode erfaringer fra projektet:


De ansvarlige for analysen af den helhedsorienterede indsats var placeret i HR-afdelingen. Andre afdelinger som fx Borgerservice og Pladsanvisningen skal nu implementere nogle af de udarbejdede forslag. Erfaringen i Assens Kommune er, at det ville have været givtigt, hvis disse afdelinger havde været involveret i processen fra projektets start, da det ville have skabt mere ejerskab i de enkelte afdelinger, men den korte projektfase gav ikke mulighed for dette. 

Projektstatus april 2013:


Modellen omkring den helhedsorienterede indsats er under implementering i de relevante afdelinger som Borgerservice og Pladsanvisningen og Jobcentret.

Kontakt aktøren

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 40 11 34 66
Email: trbru@assens.dk


Kontaktperson

Trine Brüsch
HR Konsulent
T: +45 40 11 34 66 
E: trbru@assens.dk

 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send